Μελέτη για άδεια επισκευής ή ανακατασκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για πυρόπληκτα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς.

Πυρόπληκτα

Μετά από αυτοψία και αποτύπωση της ιδιοκτησίας, γίνεται επιμέτρηση των ζημιών και πρόταση αποκατάστασής τους. Το ύψος της στεγαστικής συνδρομής προκύπτει από τις επιμετρήσεις και το επίσημο τιμολόγιο του κράτους. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται αυτοψία από την δημόσια υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα όποια στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου υπάρχουν.

Για τα “κίτρινα” κτήρια η στεγαστική συνδρομή δίνεται πλέον σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αποδίδεται στον πολίτη με την έκδοση της άδειας επισκευής. Υπάρχει μία ενδιάμεση δόση και μία τελική δόση με την περαίωση των εργασιών.

Για τα “κόκκινα” κτήρια καταρχήν απαιτείται η βεβαίωση καθορισμού της στεγαστικής συνδρομής από την υπηρεσία και η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται σύμφωνα με το ΠΑΕΕΚ (πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου) και χορηγείται σε τρεις δόσεις.

Η πρώτη δόση πιστώνεται με την έκδοση της οικοδομικής άδειας (πρόκειται για κανονική οικοδομική άδεια η οποία περιλαμβάνει όλες τις μελέτες: αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά). Στη συνέχεια, η δεύτερη δόση αποδίδεται με την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα), ενώ η τρίτη με το τέλος των εργασιών όπως περιγράφεται και ανωτέρω.